وجود روابط عمومی منسجم و پویا موجب تقویت جایگاه یک مجموعه می‌شود