قلعه نویی: بعضی ها میلیاردی می گیرند و همه را سیاه می کنند/از همه تشکر می کنم!