نماینده اسکاپ در سازمان ملل از کاهش 16 درصدی تورم در ...