برخی می خواهند واقعیات انقلاب را آن گونه که خودشان می پسندند بیان کنند