آسیب های اجتماعی با اجرای کارهای فرهنگی کاهش می یابد