مدیرعامل سازمان آب منطقه ای بوشهر:کشت نخیلات در استان ممنوع است