تلنگر پایانی یک داستان به هر آن‌که پا از دایره‌ حق و عدالت بیرون گذاشته است