دشمنان بدانند قدرت و عزت ایران اسلامی در مقام عمل است