سیدعباس صالحی: مقام معظم رهبری نشر ایران را بدون روتوش دیدند