تبلیغ و مناظره بدون تخصص، ضرر زننده به اسلام و تشیع است