اختصاص 80 میلیارد ریال برای پروژه های کشاورزی مشگین شهر