هدیه‌ای که پورمحمدی به صالحی در بیمارستان داد /تصاویر