نشست صمیمی مدیرعامل با روسای شعب اداره امور لرستان