فردا روز باشکوهی برای فوتبال است/ بازیکنان ما قلب بزرگ قرمز دارند