انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده فنی شهید منتظری مشهد برگزار شد