معاون وزیر صنعت: خرید و فروش سهام سایپا، بخش کارگری این گروه را دچار مشکل کرد