ارادت ایرانیان به سیره حضرت رسول (ص) در «هفت کوچه»