پاشازاده: استقلال عشق است، نمی توانی نمان / قلعه نویی فاصله بین دفاع و حمله را کم کند