اظهارات قلعه نویی در نشست خبری پیش از دیدار برابر پرسپولیس