لزوم همگرایی فعالان فرهنگی در فضای مجازی/ زیرنظر قرارگاه کار کنیم