قائم مقام کمیته امداد: کمیته امداد در ایجاد فقر نقشی ندارد