ناسا، موفقیت آزمایش پیشرانه فضایی سریعتر از نور را تکذیب کرد