مدیریت مصرف جهت جلوگیری ازکمبود انرژی در آذربایجان شرقی ضروری است