اولین کارگاه آموزشی حفظ قرآن در دبیرستان صدرای البرز برگزار شد