میزان بارندگی، در اردیبهشت ماه امسال 11 درصد کاهش یافت