اخطار شش ماهه برای ساخت زمین های شهرک علامه هرند/ قراردادهایی که فسخ می شود