برگزاری مجلس سوگواری شهادت امام کاظم (ع) با حضور مراجع و علما