شناگران قمی مدال برنز مسابقات ناشنوایان کشور را کسب کردند