شرکت نفت جمهوری آذربایجان هزینه سفر گران‌ قانونگذاران آمریکایی به باکو را تامین کرده بود