تورج حق وردی داور دربی شد/فغانی داور تراکتور -نفت تهران