رضایی: قریب به 15 سال،اینجانب را با ده ها توهین و افتراء همراهی کرده اید/ شریعتمداری: درخصوص انتقاد به