نتایج مسابقات فرهنگی و قرآنی دانشگاه هایتک کرمان اعلام شد