هوای زنجان برای افراد حساس ناسالم است/تطیلات غبارآلوده زنجانی ها