سیاست ایران کمک به دولت و مردم عراق در تمام زمینه‌هاست