صفار هرندی: برخی از افرادی که در تسخیر لانه جاسوسی بودند، امروز تغییر رویه دادند