متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب ، منتظر پیامک سازمان وظیفه عمومی باشند