باید محمد نوری را مهار کنیم/ ابراهیمی «ادا» درنیاورد و بازی کرد