خطاب حضرت آیت الله وحید خراسانی به هیئات مذهبی: اگر ...