پرداختن به زندگی نامه داستانی دفاع مقدس امری ضروری است