فرمانداراهر: فعالیت های مجازی دینی در مساجد رونق بگیرد