جیرفت رتبه سوم مبارزه با مواد مخدر را در کشور کسب کرد