همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی در اصفهان برگزار شد