جانشین نیروی زمینی سپاه: در مقابل هر دشمنی ایستادگی خواهیم کرد