تشکل های جبهه های فرهنگی مردمی بودن خود را از دست ندهند