اتکا به درآمدهای نفتی موجب غفلت از صنعت گردشگری در ایران شده است