توسعه لرستان با محوریت دانشگاه در اولویت مدیریت ارشد استان است