افغانستان طرح استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای این کشور را تائید کرد