آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود