دادگستری خراسان: هيات مديره ميزان در بازداشت هستند