دیدار رئیس سازمان بسیج دانشجویی با علما و مراجع عظام تقلید